Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області

 Додаткові освітні послуги


 

ПОЛОЖЕННЯ

про платні послуги, які можуть надаватися

Харківською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №62

Харківської міської ради Харківської області

 

І. Загальні положення

 

1.            Утвердження незалежної України можливе за умов вільного розвитку особистості, з максимальним використанням інтелектуального потенціалу народу, відродження національних і загальнолюдських цінностей. Школа мусить закладати сьогодні надійні підвалини фахівців міжнародного рівня, які спроможні забезпечити політичне, економічне та культурне піднесення України, її інтеграцію в міжнародну спільноту розвинутих держав Європи та світу.

 

2.            Школа покликана забезпечити загальний розвиток дитини, становлення дитини, як особистості, цілеспрямований вияв і розвиток здібностей, створити умови для самовираження особистості в різних видах діяльності, морально-етичного і естетичного розвитку, оволодіння основами здорового способу життя.

 

            Основною метою роботи школи є створення умов для виховання та формування конкурентноспроможної особистості в різних сферах суспільної діяльності.

 

3.            Основою вільного розвитку особистості в ХСШ №62 мають стати навчальний план та платні послуги, порядок надання яких розподіляється відповідно до частини четвертої статті 61 закону України “Про освіту”, постанови Кабінету Міністрів України № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27 серпня 2010 р.

 

ІІ. Положення про групи та гуртки по наданню додаткових освітніх послуг

за рахунок позабюджетних коштів

 

1. Групи та гуртки по наданню додаткових освітніх послуг за рахунок позабюджетних коштів створюються на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”.

 

           Організує роботу груп та гуртків і несе відповідальність за їх діяльність адміністрація Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області.

 

           Їх мета – задоволення потреб дітей шкільного і дошкільного віку у розширенні і поглибленні знань з основ наук, формування умінь і навичок з відповідних галузей знань, розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей школярів у сфері художньої діяльності, фізкультури і спорту тощо у позаурочний час.

Організація діяльності таких груп не може суперечити чинному законодавству.

 

2.Формування груп та гуртків

 

Групи та гуртки по наданню додаткових освітніх послуг (далі - групи та гуртки) формуються, як правило, до 1 вересня відповідного року, працюють за режимом навчального року. Згідно до побажань батьків і їх учнів. Окремі групи та гуртки можуть створюватись протягом року.

 

До груп та гуртків приймаються учні, які навчаються в ХСШ №62. На прохання батьків учнів інших шкіл їх діти можуть також зараховуватися до складу груп з плавання, з гурткових занять за умови їх згоди з даним Положенням.

 

Підставою для формування груп та гуртків ї заява батьків.

 

Кількість учнів у групі чи гуртку, як правило, не перевищує 20 осіб. У випадку, коли батьки звертаються до адміністрації школи з проханням про створення груп чи гуртків меншої чисельності, таке прохання може бути задоволене за умови відповідального збільшення батьківської плати.

 

3. Учителі, які працюють у групах

 

Учителі, які працюють у групах та гуртках, призначаються директором школи. Вони можуть бути як постійними працівниками ХСШ № 62 і виконувати цю роботу у свій вільний час, так і прийматися на роботу спеціально для викладання у позабюджетних групах. На таких учителів поширюються всі права і обовязки, передбачені чинним законодавством для працівників даних категорій.

 

Учитель, який веде заняття у групі та гуртку, несе повну відповідальність перед батьками і адміністрацією школи за організацію роботи групи, рівень знань, умінь і навичок учнів.

 

У заявах батьки учнів можуть вказувати прізвище учителя, якого вони просять залучити до викладання в даній групі чи гуртку. Адміністрація у разі згоди цього учителя має задовольнити таке прохання. В інших випадках адміністрація призначає інших учителів школи, які за рівнем своєї кваліфікації здатні забезпечити нормальне функціонування груп.

 

У випадку, коли учитель не забезпечує належний рівень викладання або з інших передбачених трудовим законодавством причин директор школи може звільнити учителя від викладання у даній групі чи гуртку або у встановленому Кодексом законів про працю України порушити питання про його звільнення з роботи в школі.

 

4.  Організація роботи груп та гуртків

 

Робота груп розпочинається після видання наказу по школі, у якому вказується номер групи чи назва гуртка, кількість учнів, що навчатимуться, навчальне навантаження на тиждень , прізвище учителя, який проводить заняття.

 

Групи та гуртки працюють за розкладом, узгодженим з розкладом уроків у школі.

 

Розклад занять у групах та гуртках затверджується директором школи. Тривалість занять погоджується з батьками і не може перевищувати 2 академічних годин з даного предмета на день.

 

Учитель, який проводить заняття у даній групі чи гуртку, веде журнал встановленого адміністрацією школи зразка, відмічає відсутніх.

 

5. Оплата праці учителів, інших працівників школи за організацією і проведення занять.

 

Учителі та інші працівники школи за свою працю в позабюджетних групах отримують плату згідно до затвердженого кошторису відповідно до категорій та навантаження. При цьому враховуються всі відрахування до державного бюджету, пенсійного фонду тощо, нарахування на заробітну плату вчителя, передбачені законом.

 

Заробітна плата виплачується по окремій відомості один раз на місяць.

 

Учитель має встановити постійні контакти з батьками учнів, що відвідують заняття у даній групі, періодично проводити зустрічі з батьками, враховує побажання батьків і учнів у своїй діяльності.

 

6. Батьківська плата

 

Групи та гуртки існують на кошти батьків учнів.

 

Батьківська плата розраховується бухгалтерією РУО. За адміністрацією школи зберігається право протягом року, за погодженням батьків, вносити зміни у розмірі батьківської плати.

 

Батьківська плата вноситься до каси ощадбанку Київського району на спеціальний розрахунок Київського РУО на місяць вперед і не підлягає перерахуванню в разі пропусків занять з різних причин.

 

Бухгалтерія РУО щомісячно складає кошторис витрат по школі, який затверджується директором школи і доводиться до відома батьків.

 

Учитель, який проводить заняття, на батьківських зборах знайомить батьків з цим кошторисом, інформує адміністрацію школи про зауваження і побажання батьків щодо використання отриманих коштів.

 

 ІІІ. Порядок надання платних послуг.

 

1. Порядок надання платних послуг здійснюється відповідно до “Інструкції про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них”, затвердженої наказом Головного управління державного казначейства України 11.08.1998р.    № 63 та “Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами”, затвердженого наказом Міністерства освіт України Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 року № 383/239/131:

 а)  Заяви фізичної особи, яка бажає давати платні послуги.

 б)  Заява фізичної особи, яка бажає отримувати платні послуги.

2. Платні послуги можуть надаватись як у сфері освітянської діяльності, так і іншими підрозділами закладу освіти.

3.  Платні послуги надаються в після урочний час і в межах режиму роботи закладу освіти.

4. Перелік послуг планується кошторисом і не є вичерпним: доповнення можуть додаватись відповідно до потреб і запитів учнів, батьків, інших фізичних і юридичних осіб з урахуванням матеріальної бази закладу.

 

VI. Планування та використання доходів від наданих платних послуг.

 

1.      Кошториси складаються за кожним видом платних послуг окремо, відповідно до положення “Про порядок складання єдиного кошторису і видатків бюджетної організації”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1997р. №180 та Постановою кабінету міністрів України від 20 травня 1997р. № 471 “Про внесення змін й доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1997р. №180”.

 

2.      Отримані від наданих платних послуг, оренди приміщень школи кошти та добровільні внески фізичних осіб належать до позабюджетних і являються додатковим фінансуванням на виробничий та соціальний розвиток закладу освіти, матеріальне стимулювання працівників згідно з колективним договором, Закону України “Про Державний бюджет”.

 

3.      Одержані від платних послуг кошти витрачаються на:

 

1)      заробітну плату з нарахування штатному персоналу;

 

2)      адміністративно-управлінському апарату додаткова платня коригується:

 

       - від додаткових годин і гурткової роботи в розмірі 12% від ФЗП